Sint in Alphen

Voorwaarden Sinterklaasbezoek Niet-particulieren

De aanvrager van het Sinterklaasbezoek, hierna “opdrachtgever”, huurt opdrachtnemer Stichting Vacantiespel onderdeel Sint in Alphen, hierna “Sint in Alphen”, in om een Sinterklaasbezoek aan uw organisatie te verzorgen. Met het bezoekgezelschap worden bedoeld de aanwezige bezoekers welke op uitnodiging van opdrachtgever (of diens opdrachtgever) bij het bezoek aanwezig zullen zijn. 

Sinterklaas en Pieten van Sint in Alphen verzorgen met alle plezier een bezoek aan opdrachtgever. De hiervoor opgestelde Voorwaarden Sinterklaasbezoek Niet-Particulieren zijn leidend en bindend, enkel in overleg met en na akkoord door Sint in Alphen kan hiervan worden afgeweken.  

Stichting Vakantiespel staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41165970 en hanteert voor haar activiteiten onder andere de naam Sint in Alphen. 

A. Het bezoek 

 1. Het programma 
  Het programma wordt, indien gewenst, in overleg met opdrachtgever samengesteld. De inhoud en tijdsduur kan echter tijdens het bezoek vanuit Sint in Alphen worden bijgesteld wanneer daar binnen het bezoekgezelschap behoefte aan is. Een verkort programma vanwege factoren buiten beïnvloeding van Sint in Alphen om geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting richting Sint in Alphen blijft bestaan. 
 1. Niet roken 
  Wij verwachten conform wetgeving een rookvrije omgeving, niet alleen tijdens, maar ook ruim voor het bezoek. Wij werken niet in een ruimte waar wordt gerookt of zojuist gerookt is. 
 1. Wijze van aankomst/binnentrede 
  Indien een ludieke binnentrede is gewenst zal opdrachtgever hier minimaal 2 weken voor bezoekdatum met Sint in Alphen in overleg treden. Niet elke wijze van aankomst vindt Sint in Alphen geschikt. De vrijwilligers ter plaatse hebben de laatste zeggenschap over de wijze van aankomst. Wijziging van manier van aankomst ter plaatse door Sint in Alphen geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting richting Sint in Alphen blijft bestaan. 
 1. Geluidsversterking 
  Sint in Alphen beschikt niet over een eigen geluidsinstallatie. Indien de ruimte dit nodig heeft dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een passende geluidsinstallatie met minimaal 1 microfoon. Sint gaat zijn stem niet verheffen of forceren om zich alsnog verstaanbaar te kunnen maken. Het niet verstaanbaar zijn van Sint en/of Pieten door het ontbreken van een geluidsinstallatie geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting richting Sint in Alphen blijft bestaan. 
 1. Een goede stoel voor Sinterklaas 
  Sinterklaas zit graag op een wat hogere stoel. Versiering aan de stoel mag, maar let hierbij op dat er geen papier wordt gebruikt die kleuren afgeven aan kleding, denk hierbij aan crêpepapier.  
 1. Strooigoed & traktaties 
  Strooigoed wordt door de opdrachtgever verzorgt of in afstemming met Sint in Alphen aangekocht via Sint in Alphen.  
 1. Cadeaus 
  Voor eventuele geschenken dient opdrachtgever zelf zorg te dragen. Uitdelen van geschenken is een onderdeel van het bezoek. Geschenken zijn bij voorkeur nog niet aanwezig in de zaal en zeker niet zichtbaar voor de kinderen. 
 1. Het uiterlijk van Sint en Pieten 
 • Sint 
  Sint is gekleed zoals u dat gewend bent van de NTR. Wij gebruiken de Sint van het Sinterklaasjournaal als voorbeeld 
 • Pieten 
  De Pieten zijn standaard roetveeg/schoorsteenpieten.   

B. Aanvang en Ontvangst 

 1. Aanvangstijd 
  Vrijwilligers van Sint in Alphen komen aan op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie.  
 1. Ontvangst 
  De vrijwilligers van Sint in Alphen komen reeds goed gekleed en gegrimeerd bij het bezoeklocatie aan. Opdrachtgever wacht Sinterklaas en zijn Pieten op om hen verder te begeleiden naar de ruimte met de bezoekers. 
 1. Aanwezige tijdsduur 
  Sint en Pieten blijven de afgesproken tijdsduur zolang het bezoekgezelschap van de opdrachtgever hieraan behoefte heeft. Mocht er afgeweken worden van de afgesproken tijdsduur geeft dit geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting richting Sint in Alphen blijft bestaan. 
 1. Aanbieden consumpties 
  Sint en Pieten nemen geen consumpties aan, anders dan buiten het zicht van de kinderen. In dat geval drinken ze met een rietje. 
 1. Bereikbaarheid 
  Sint in Alphen wisselt telefoonnummers met opdrachtgever uit waar zij elkaar op kunnen bereiken in het geval dat het noodzakelijk mocht zijn. Op de bezoekdag zelf kan de telefoon van Sint in Alphen wellicht onbeantwoord blijven in verband met het uitvoeren van een bezoek. Opdrachtgever spreekt dan de voicemail in of stuurt een SMS bericht. Sint in Alphen antwoord zodra er gelegenheid is. Telefoonnummer van Sint in Alphen is te vinden op de website. 
   

C. Vergoeding, betaling, annulering 

 1. Prijzen 
  Aangezien stichting Vacantiespel is vrijgesteld van BTW, zijn onze prijzen zonder BTW. 
 1. Facturatie 
  Opdrachtgever ontvangt vooraf een offerte  waarmee Sint in Alphen zo goed mogelijk invulling geeft aan de wensen van opdrachtgever. Met het goedkeuren van deze offerte is de boeking definitief. Hierna volgt een factuur, welke opdrachtgever uiterlijk 8 dagen voor het bezoek voldoet. Niet tijdig betalen kan resulteren in het niet doorlaten gaan van het bezoek. Dit geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. 
 1. Annuleringen 
  Wanneer opdrachtgever een reservering ongedaan wil maken dan maakt opdrachtgever dit kenbaar via het aanvraag formulier op de website Sintinalphen.nl. Annuleren is kosteloos tot uiterlijk een maand voor aanvang van het bezoek. Bij annulering binnen een maand tot aanvang bezoek brengt Sint in Alphen 50% van het totaal bedrag in rekening om de gemaakte kosten te dekken. 
   
 1. Inspanningsverplichting 
  Sint in Alphen heeft een inspanningsplicht overeengekomen met de opdrachtgever, wat inhoud dat Sint in Alphen een bezoek op het overeengekomen moment geeft en deze uitvoert naar het best van hun vermogen. Er is geen resultaatplicht overeengekomen wat inhoud dat opdrachtgever en Sint in Alphen niet zijn overeengekomen wat het gewenste resultaat van het bezoek is. Achteraf kan door opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op de wijze waarop het bezoek is uitgevoerd en het resultaat hiervan.  

D. Overig 

 1. Aansprakelijkheid 
  Sint in Alphen is niet aansprakelijk voor schade welke voor opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Sint in Alphen of door Sint in Alphen ingeschakelde (rechts)personen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 
 1. Schade door derden 
  Schade veroorzaakt door opdrachtgever of de door de opdrachtgever ingeschakelde personen, ontstaan door nalatigheid, opzet of grove schuld zullen worden verhaald op de opdrachtgever. Schade zal berekend worden op basis van de vervangingswaarde. 
 1. Onvoorziene omstandigheden 
  Indien er onvoorziene omstandigheden zich voordoen zoals, maar niet enkel en uitsluitend, weersomstandigheden, extreme verkeersdrukte of autopech kan dit resulteren in een verlate aankomst van Sint en Piet. Indien een calamiteit zich voordoet informeren wij opdrachtgever per telefoon op het vooraf gecommuniceerde telefoonnummer. Voor onvoorziene omstandigheden of onbereikbaarheid van de opdrachtgever kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden en geeft derhalve geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting richting Sint in Alphen blijft bestaan. 
 1. Gedragscode 
  Baldadigheid, ongepast gedrag of ongepaste opmerkingen door (medewerkers van) Opdrachtgever of diens bezoekgezelschap richting de acteurs van Sint in Alphen worden niet op prijs gesteld. Bij constatering van overschrijding van waarden en normen wordt het bezoek direct beëindigd en worden passende maatregelen getroffen. Voorgaande is te allen tijde ter beoordeling van de namens Sint in Alphen aanwezige vrijwilligers. Beëindiging van het bezoek om deze reden geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting richting Sint in Alphen blijft bestaan. 
 1. Fotos en video 
  Opdrachtgever is vrij om foto’s en video opnames te maken en te delen onder het bezoekgezelschap. Foto en video opnamen bedoelt voor commerciële doeleinden van opdrachtgever  of vertoon op (sociale) mediakanalen van opdrachtgever is niet toegestaan zonder voorafgaande afspraken hierover.. 
 1. Wijzigingen bezoekvoorwaarden 
  Sint in Alphen behoud zich het recht voor om op ieder gewenst moment de Voorwaarden Sinterklaasbezoek Niet-Particulieren aan te passen. Indien dit op het bezoek van opdrachtgever van toepassing is zal Sint in Alphen de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Indien de aanpassing van de voorwaarden een wezenlijke wijziging van het voorgenomen bezoek tot gevolg heeft, heeft opdrachtgever zeven (7) kalenderdagen na toesturen van de gewijzigde voorwaarden de tijd om Sint in Alphen te laten weten niet akkoord te gaan met de nieuwe Voorwaarden Sinterklaasbezoek Niet-Particulieren en het bezoek kosteloos te annuleren. Na de genoemde zeven (7) kalenderdagen wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de gewijzigde Voorwaarden Sinterklaasbezoek niet-particulieren. De Voorwaarden Sinterklaasbezoek Niet-Particulieren worden ook gepubliceerd op www.SintinAlphen.nl 
 1. Algemene bepalingen 
  Op alle rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. Daar waar deze voorwaarden strijdig zijn met het Nederlands recht, wordt enkel de betreffende strijdige bepaling als niet bestaand geacht. De overige bepalingen in deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht.    

De Voorwaarden Sinterklaasbezoek Niet-Particulieren zijn door het bestuur van Stichting Vacantiespel vastgesteld op 28 augustus 2023. 

Stichting Vacantiespel  

Postbus 2074  

2400 CB Alphen aan den Rijn  

KvK-nummer 41165970